Visie & Identiteit

Vanuit onze identiteit hebben we visie voor de toekomst!

VISIE & CHRISTELIJKE IDENTITEIT
 • Einddoel van ons basisonderwijs is het (bege)leiden van kinderen richting de volwassenheid.
 • De christelijke identiteit omvat de pedagogische -, didactisch-onderwijskundige - en professionele identiteit. De christelijke identiteit is niet te parkeren naast de andere identiteiten.
 • Ieder mens en dus ook ieder kind is een door God uniek geschapen Meesterwerk met talenten en gaven die tot ontwikkeling mogen komen in opvoeding en onderwijs.
 • De Oranjeschool is een protestants-christelijke school en meer toegespitst een hervormde basisschool, d.w.z. geestverwant aan de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee.
 • Kenmerkend voor de Hervormde identiteit is het in principe letterlijk nemen van de Bijbel en het inhoudelijk vasthouden aan het belijden van de vroege kerk alsook de kerk van de Reformatie.
 • Deze hierboven in het kort beschreven inhoud is bepalend voor vorm waarin de christelijke identiteit wordt gegoten. Zo wordt op de Oranjeschool de "Herziene Statenvertaling" gebruikt, "Hoor het Woord" als de methode voor godsdienstige vorming en "Wonderlijk Gemaakt" is de methode voor relationele- en seksuele vorming.

 
PEDAGOGISCHE IDENTITEIT
 • Met als ene uiterste een autoritaire opvoedingsstijl (Jij doet wat ik wil, dan ontwikkel jij je het best) en het andere uiterste de anti-autoritaire opvoedingsstijl (Doe wat je wilt, dan ontwikkel jij je het best), hebben we het meeste sympathie voor de gulden middenweg: de democratische opvoedingsstijl. Hierbij is sprake van een samenspel in samenleven en samenwerken, waarbij in de jongste groepen de leerkracht meer leidt dan begeleidt en in de hogere groepen de rol van de leerkracht in toenemende mate begeleidend wordt. Maar ook hier blijft een duidelijke leiding belangrijk.
 • Vanuit de christelijke identiteit spreken we het liefst over een christelijk democratische opvoedingsstijl, om te benadrukken dat alle betrokkenen (leerlingen, teamleden en bij voorkeur ook de ouders) zich bewust zijn van het feit dat we uiteindelijk op school (ook daarbuiten) het beste functioneren onder Gods (bege)leiding.
 • Als team zijn we ons er van bewust dat de kinderen het beste af zijn als er sprake is van een goede samenwerking met ouders die qua opvoedingsstijl zo veel mogelijk op dezelfde golflengte zitten. We zijn ons er ook van bewust dat ouders andere keuzes kunnen maken.
DIDACTISCH-ONDERWIJSKUNDIGE IDENTITEIT
Om goed onderwijs te kunnen geven vormen relatie, competentie en autonomie de basis.
     Relatie
 • Een mens is pas werkelijk mens in relatie tot een ander. (Vanuit de christelijke identiteit: ook in relatie tot de Ander, namelijk de God van de Bijbel.
 • Je veilig voelen binnen je sociale omgeving van de eigen groep en de school als geheel.
 • Mogelijkheden scheppen om veel samen te doen en te beleven.
    Competentie:
 • Vertrouwen en plezier hebben in eigen kennen en kunnen en daarom met plezier naar school gaan.
 • Leerlingen helpen reflecteren op hun gedrag en werk, leerlingen helpen eigen werk en gedrag te beoordelen.
 • Aanpassingen in tijd en ruimte maken voor leerlingen.
     Autonomie of verantwoordelijkheid:
 • De wens zelfstandig dingen te mogen en kunnen doen is belangrijk.
 • Als je iets zelf mag doen, geeft dat energie en voel je je verantwoordelijk.
 • Eigen verantwoordelijkheid voelen, nemen en daarop aangesproken worden, betekent dat je serieus genomen wordt.
Vanuit relatie, competentie en autonomie, gebruiken we het GIP-model. GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen. We volstaan hier met het schema:
 
Vanuit het GIP-model hanteren we bij veel instructies aan het begin van een les, het EDI-model. EDI staat voor Expliciete Directe instructie. We kunnen dit kortweg als volgt weergeven:


PROFESSIONELE IDENTITEIT
Als professional in de school werkzaam zijn, betekent dat je samen omschrijft hoe je als teamlid met elkaar, met kinderen, met ouders en andere betrokkenen bij de school, wilt omgaan en werken. We verwijzen hier naar  de infographic "Sociale Veiligheid" en dan het hoofdstuk "Beroepscode".

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Lees meer