Ouderbetrokkenheid 3.0

Graag betrekken we ouders bij ons onderwijs aan hun kind(eren).

DE 10 KENMERKEN VAN OUDERBETROKKENHEID 3.0

1. Op de Oranjeschool is de visie op ouderbetrokkenheid in woord en daad zichtbaar
De schoolvisie op ouderbetrokkenheid is door de toenmalige commissie Ouderbetrokkenheid verwoord en luidt:
Op de Oranjeschool is elk kind een Meesterwerk. Dit geven wij vorm in een actieve, professionele samenwerking tussen school en ouders.
Kernwaarden hierbij zijn:
•           wederzijds respect (eerbied),
•           gezamenlijke verantwoordelijkheid,
•           vertrouwen schenken
Vanuit een positieve benadering van ieder kind, willen we samen - kinderen, ouders en schoolteam - de leer- en ontwikkelomgeving creëren waarin een kind (het Meesterwerk) zich veilig voelt en volledig zijn of haar talenten ontwikkelt, zowel thuis als op school.

2. Ouders en leerlingen worden betrokken bij het schoolbeleid van de Oranjeschool
  • De Medezeggenschapsraad is daar, samen met de Commissie Ouderbetrokkenheid 3.0, nu (2021-2022) de aangewezen plaats voor.
  • Iedere groep vanaf groep 5 heeft een klassenvertegenwoordiger in het leerlingenpanel zitten, die ongeveer eens in de zes weken samenkomt met de adjunct-directeur.
3. De Oranjeschool is gastvrij en leraren, ouders en leerlingen voelen zich welkom
Voorbeelden hiervan zijn: korte communicatielijntjes via de Parro-app, leerlingen krijgen 's morgens persoonlijk een hand van de groepsleerkracht en hen wordt een goede morgen toegewenst, de school oogt opgeruimd en gezellig met een duidelijk "bewegwijzering". 

4. Op de Oranjeschool is er sprake van samenwerking tussen school en thuis
        
5. Gesprekken tussen leraren, lln. en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd

6. Leraren, leerlingen en ouders op de Oranjeschool zijn verantwoordelijk voor elkaar.
Zij zijn daarop ook aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.

7. Het leerlingendossier op de Oranjeschool is toegankelijk voor leraren en ouders
Ouders krijgen in 2021-2022 toegang tot het "ouder-gedeelte" van het leerlingenadministratiesysteem Parnassys.

8. De Oranjeschool gebruikt suggesties en klachten om te verbeteren

9. Alle ouders zijn op de Oranjeschool aanwezig bij de (op)startgesprekken
Het gaat in de eerste plaats om het bouwen aan een goed relatie, niet in de eerste plaats om informatie geven.

10. Regels en afspraken op de Oranjeschool zijn op voorhand duidelijk en worden nageleefd
In schooljaar 2021-2022 wordt het schoolreglement met rechten en plichten voor leerlingen, ouders en teamleden afgerond. Samen met de wettelijke informatie over de school in de schoolgids en de praktische informatie met regels en afspraken in het info-ABC, wordt dit geplaatst op de vernieuwde website.

Sinds 2017-2018 zijn we samen met het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum bezig met het zichtbaar maken van de 10 kenmerken in de school. In schooljaar 2021-2022 hopen we het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 te behalen.

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Lees meer