Sociale Veiligheid

Wie zich veilig voelt, durft te leren!

Op de Oranjeschool vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft Prohles een beleidsplan 'sociale veiligheid' gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, deze kunt u hier downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen Prohles en onze school.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.
Klik hier voor het pestprotocol van de Oranjeschool.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld

(In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn)

 • Intern Begeleider (Aandachtsfunctionaris): Heleen Reitsma (Groep 1 t/m 4) en Anja van der Plas (Groep 5 t/m 8).
 • (Intern) Vertrouwenspersoon: Jannet van Reeuwijk (groepsleerkracht) en Anja van der Plas (Intern Begeleider).
 • Directeur: Kees Westhuis
 • Adjunctdirecteur: Heleen Reitsma
 • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel: Klik hier voor "Ons Team".

Naast "de Kanjerregels"…

 • we vertrouwen elkaar
 • we helpen elkaar
 • we werken samen
 • we hebben plezier
 • we doen mee

…. besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren.

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals:

 • "Wonderlijk Gemaakt", lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;
 • De "Kanjertraining", voor lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8.
 • Het signaleringsinstrument "Kanvas" (behorend bij de Kanjertraining) die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt, inclusief tips voor remediëring
 • Bij de groepen 1 en 2 wordt ook de leerlijn 'sociaal-emotioneel' voor iedere leerling ingevuld binnen het observatiesysteem 'de leerlijnen van Parnassys'

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kunnen bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of 'Veilig Thuis'. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

Contactgegevens van uw JGZ team voor de Oranjeschool:

  Naam Telefoonnummer E-mailadres
Jeugdarts Marjolein van Marle 088 308 44 92 mvanmarle@ggdhm.nl
Jeugdverpleegkundige Daisy van der Broek en Wendy Dekker 088 308 47 60

088 308 37 77

dvanderbroek@ggdhm.nl

wdekker@ggdhm.nl

Assistente JGZ Marion Spierenburg 088 308 46 27 mspierenburg@ggdhm.nl
Team e-mail     jgzkatwijk@ggdhm.nl

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Lees meer